Regulamin

§1 Organizator i czas trwania konkurs

 

1.     Organizatorem Konkursu „AdVenture 3. Twoja DABROprzygoda” („Konkurs”) jest firma DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Katarzyna Dąbrowska, ul. Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz („Organizator”). 

2.     Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 13 października 2022 r. do 30 listopada 2023 r. 

3.     Celem Konkursu jest wyłonienie uczestników wycieczki do Wietnamu („Wycieczka”). 

 

§2 Uczestnicy Konkursu 

1.     Do Konkursu mogą przystąpić kontrahenci Organizatora, którzy posiadają status przedsiębiorcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.     Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z warunkami tego Konkursu, w tym warunkami uczestnictwa w Konkursie i wyraża dobrowolnie zgodę na te warunki, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§3 Warunki Uczestnictwa w Konkursie 

1.     Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl) lub podpisanie formularza rejestracyjnego (dostępnego w siedzibie Organizatora i na stronie dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl)  w terminie trwania Konkursu, określonym w §1 ust. 2. 

2.     Po rejestracji Uczestnik uzyskuje od Organizatora dane do logowania. W celu zalogowania się do Konkursu należy posługiwać się wyłącznie nadanym i niezmiennym loginem. 

3.     Każdy uczestnik w chwili potwierdzenia rejestracji przez Organizatora ma możliwość sprawdzenia zebranych punktów („Đồngów”) na swoim indywidualnym koncie. 

4.     Witryna dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl)   jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników Konkursu. 

5.     Organizator nie dopuszcza gromadzenia punktów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników na jednym koncie w Konkursie. 

6.     Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu spowoduje usunięcie go z Konkursu i utratę punktów. Wiążącą i ostateczną decyzję o usunięciu z Konkursu podejmuje Organizator bez udziału Uczestnika. O tym, czy Uczestnik ma możliwość powrotu do Konkursu, czy też nie, w tym czy zachowuje zgromadzone dotychczas punkty, decyduje Organizator na wniosek Uczestnika. 

 

§4 Zasady Konkursu

1.     Celem każdego Uczestnika Konkursu jest zebranie jak największej liczby punktów przyznawanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu w zamian za zakup produktów i urządzenia z oferty handlowej Organizatora, które umożliwią Uczestnikowi zdobycie jednego lub więcej biletów na Wycieczkę

2.     Minimalną wartością zebranych punktów upoważniającą Uczestnika do bycia pretendowanym do Nagrody jest 1600 punktów (Đồngów).

3.     Wszyscy Uczestnicy Konkursu klasyfikowani są w jednym rankingu w formie tabeli. 

4.     Organizator zastrzegł sobie przyznanie jednego bonusowego miejsca dla Uczestnika, który uzbiera największą liczbę punktów za zakup produktów Venture Industries, jednak nie mniej niż 400 Dongów

§5 Punktacja 

1.     Tabela punktacji będzie publikowana na stronie dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl)  od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia. 

2.     Tabela punktacji będzie aktualizowana nie częściej niż dwa razy w miesiącu. 

3.     Punkty (zwane „Đồngami”) naliczane są Uczestnikowi konkursu od chwili rejestracji. Punkty nie będą naliczane wstecz tj. przed wysłaniem formularza rejestracyjnego do Konkursu. 

4.     Punkty naliczają się w chwili zafakturowania transakcji. 

5.     Naliczane punkty są pochodną wartości transakcji z danej faktury. Przeliczać będzie się je w relacji do wartości netto danej faktury, według rachunku, przyjmując, że każde wydane 500 zł netto to równowartość 1 Đồnga. 

6.     Oddzielnie liczona jest sprzedaż produktów marki Venture Industries. Przelicznik punktów będzie liczony jednak analogicznie jak w § 5 ust.5 Regulaminu, tj. 500 zł netto wydane na zakupy w firmie Organizatora to równowartość 1 Đồnga. 

7.     Każdy uczestnik ma wgląd do ilości zebranych przez siebie punktów oraz ilości punktów Uczestnika bezpośrednio przed i za nim w tabeli punktacyjnej znajdującej się na stronie internetowej dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl).

8.     W przypadku korekt faktur Uczestnika w ramach Konkursu, punkty już naliczone będą odpowiednio aktualizowane w tabeli punktacji. 

9.     Nagrody przyznawane będą w następujący sposób: 

a)     osoby, które do dnia 30 listopada 2023 r. będą miały zaksięgowany u Organizatora obrót odpowiadający 1600 Đồngów – nabędą po jednym bilecie na Wycieczkę każdy o wartości 15.000 zł 

b)     osoby które do dnia 30 listopada 2023 r. zaksięgowany będą miały u Organizatora obrót odpowiadający 3200 Đồngów – nabędą dwa bilety na Wycieczkę, każdy o wartości 15.000 zł. 

c)     Osoby, które do dnia 30 listopada 2023 r. zaksięgowany będą miały u Organizatora obrót przewyższający odpowiednik 1600 Đồngów, ale nie osiągną pułapu 3200 Đồngów – nabędą prawo do nabycia drugiego biletu na Wycieczkę za cenę odpowiadającą różnicy w uzyskanej ilości Đồngów, przyjmując, że wyliczenie ceny odbędzie się według następującego rozumowania : różnica pomiędzy 3200 a 2200 Đồngów to 1000 Đồngów, natomiast wartość nagrody to 15 000 zł.; iloczyn ceny wycieczki i różnicy w pułapach Đồngów daje wskaźnik niezbędny do wyliczenia kwoty dopłaty do drugiego biletu. Nieskorzystanie z dopłaty do drugiego biletu nie skutkuje wypłatą ekwiwalentu.

d)     Organizator przewiduje bonusy punktowe za terminową spłatę faktur.  W przypadku spłaty należności za fakturę w terminie naliczone zostanie dodatkowe 10 % wartości punktów uzyskanych z danej faktury. Należność musi być zaksięgowana nie później niż w następnym dniu po terminie płatności. 

 

§6 Etapy Konkursu

1.     Konkurs ma charakter jednoetapowy i będzie trwać od 13 października 2022 r. do 30 listopada 2023 r. 

2.     Po zakończeniu konkursu Organizator przyzna nagrody Uczestnikom, którzy w tabeli punktacyjnej zdobędą co najmniej 1600 Đồngów + jedna nagroda dla uczestnika, który zbierze największą ilość punktów z zakupu produktów Venture Industries jednak nie mniej niż 400 Đồngów. Nagrodami będą: 

a)      wycieczka „Wycieczka do Wietnamu” („Wycieczka”) o wartości: 15 000 zł brutto/os. 

Zwycięzcy, po uprzednim zgłoszeniu w formularzu zgłoszeniowym, mogą zabrać 1 osobę towarzyszącą . Bilet dla osoby towarzyszącej nie jest częścią nagrody. Uczestnik może skorzystać z opcji dopłaty do biletu dla osoby towarzyszącej. Polega to na zawarciu przez Uczestnika umowy z Organizatorem. Organizator może partycypować w kosztach wycieczki osoby towarzyszącej – proporcjonalnie do przekroczenia kwoty minimalnej zebranych punktów, tj. 1600 Đồngów. 

3.     Wyjazd na wycieczkę zaplanowano w marcu 2024 r. O dokładnym terminie wyjazdu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu najpóźniej 21 dni przed oznaczonym dniem wyjazdu. 

4.     Do dnia 8 grudnia 2023 roku Uczestnik zakwalifikowany do wycieczki jest zobowiązany przekazać informację do Organizatora na temat osób biorących udział w Wycieczce. 

5.     W przypadku niemożności wyjazdu osoby wytypowanej przez Uczestnika we wskazanym przez Organizatora terminie (niezależnie od przyczyny) istnieje możliwość wskazania innej osoby przez Uczestnika do dnia 16 grudnia 2023 r. 

6.     Zgłoszenie zmiany osoby następuje w formie pisemnej oraz e-mailowej (dostarczonej do siedziby Organizatora), przy czym podmiotem legitymowanym do takiego powiadomienia jest wyłącznie Uczestnik (Właściciel danego podmiotu), który wskazał osobę nie mogącą, pomimo zakwalifikowania przez Organizatora, wziąć udziału w wycieczce. Zgłoszenie należy wysłać na adres: adventure@dabrowent.pl lub DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Katarzyna Dąbrowska, ul. Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszczy. 

7.     Nagrody, o których mowa w §6 pkt 4 przysługują Uczestnikom, którzy nie będą posiadali (według stanu na dzień ogłoszenia wyników Konkursu) przeterminowanych płatności, nieuregulowanych not odsetkowych ani innych zaległych zobowiązań względem Organizatora. 

8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje administracyjne i inne niezależne od niego zdarzenia uniemożliwiające osobom wskazanym przez Uczestników i zakwalifikowanym przez Organizatora do udziału w wycieczce w określonym przez Organizatora terminie. 

9.     Rezygnacja z wycieczki przez Uczestnika po przyjęciu nagrody i wyznaczeniu uczestników wycieczki nie upoważnia Klienta do ubiegania się o ekwiwalent wartości wycieczki.

10.   Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania zaproszenia na Wycieczkę wskazanej przez Uczestnika osobie, która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu 

11.  Uczestnikom przysługuje możliwość złożenia u Organizatora reklamacji konkursowej w terminie 3 dni od zakończenia konkursu. Organizator reklamację taką rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od daty wpływu reklamacji do siedziby Organizatora, a o swoim stanowisku powiadomi reklamującego w formie mailowej. 

§7 Sprawy organizacyjne

1.     Organizator zobowiązuje się na własny koszt zorganizować przeloty z terytorium Polski do Wietnamu oraz z Wietnamu do Polski. W ramach wycieczki Organizator zapewnia transfery do hoteli, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania wycieczki (pakiet all inclusive).

2.     Organizator zadba o ubezpieczenie każdego uczestnika oraz opłaty wizowe związane z wycieczką. Każdy Uczestnik może również wykupić na własny koszt indywidualne ubezpieczenie. 

3.     Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z indywidualnymi wydatkami Uczestników wycieczki w trakcie podróży z i do Polski oraz pobytu w miejscu. 

4.     Osoby uczestniczące w wycieczce ponoszą wobec Organizatora pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone bezpośrednio Organizatorowi lub szkody wyrządzone osobom trzecim, za których wyrządzenie do odpowiedzialności mógłby być pociągnięty również Organizator. 

§ 8 Wyniki Konkursu 

1.     Decyzje o zakwalifikowaniu do udziału w Wycieczce podejmie Organizator na podstawie wyników tabel zdobytych punktów w Konkursie (tabela sprzedaży ogólnej oraz tabela sprzedaży produktów Venture Industries). Zaproszenia na Wycieczkę zostaną przyznane uczestnikom z określoną w regulaminie ilością punktów w klasyfikacji ogólnej oraz jednemu uczestnikowi z tabeli Venture Industries. 

2.     Uczestnik, który zdobędzie nagrodę w tabeli ogólnej sprzedaży, może być również laureatem nagrody z tabeli punktacyjnej Venture Industries). Co oznacza, że może zdobyć dwie Nagrody. 

3.     Decyzja o przyznaniu zaproszenia do udziału w Wycieczce jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posiadają przeterminowane płatności, nieuregulowane noty odsetkowe, lub inne zaległe zobowiązania Uczestnika względem Organizatora, według stanu na dzień zakończenia Konkursu. 

5.     Uczestnicy, którym Organizator przyzna zaproszenie na Wycieczkę, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie oraz e-mailowo lub listownie, na adres wskazany przez danego Uczestnika w Konkursie. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi do dnia 4.12.2023 r. 

6.     Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Wycieczce może złożyć oświadczenie w formie pisemnej o odmowie przyjęcia zaproszenia do udziału w Wycieczce nie później niż do dnia 06.12.2023 r. Rezygnacja z przyjęcia nagrody nie upoważnia Uczestnika do ubiegania się o wypłatę ekwiwalentu.

7.     W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, jego przedstawiciela lub pracownika, Organizatorowi przysługuje prawo do wstrzymania się z zakwalifikowaniem osoby wskazanej przez tego Uczestnika do udziału w Wycieczce do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, bądź prawo do odmowy zakwalifikowania osoby wskazanej przez tego Uczestnika do udziału w Wycieczce i przekazania zaproszenia do udziału w Wycieczce na rzecz innego Uczestnika lub prawo do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu danego zaproszenia do udziału w Wycieczce w ogóle, bądź, w przypadku już dokonanej kwalifikacji osoby wskazanej przez Uczestnika do udziału w Wycieczce, jej anulowania. Decyzja podjęta w myśl zdania poprzedzającego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

§9 Reklamacje i uwagi 

1.     Przewidziane niniejszym Regulaminem reklamacje lub uwagi ze strony Uczestników Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, lub drogą korespondencji e-mail na adres: adventure@dabrowent.pl w terminie do dnia 8.12.2023r., i powinny zawierać: NIP firmy, imię i nazwisko / nazwę, numer telefonu, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyn reklamacji. 

2.     Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w przeciągu 2 dni od wpływu reklamacji o stanowisku Organizatora wobec reklamacji. Brak odpowiedzi w powyższym terminie nie może być traktowany jako uwzględnienie wniosku / uwag Uczestnika.

3.     Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji / uwag Uczestnika jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika, przy czym Organizator z własnej inicjatywy może zmienić podjętą uprzednio decyzję w przypadku wyjścia na jaw nowych okoliczności, nie znanych Organizatorowi w chwili podejmowania poprzedniej decyzji. 

§10 Postanowienia końcowe

1.     Informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora przy ul. Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz. 

2.     Wszelkie treści zawarte w materiałach dystrybuowanych przez Organizatora a dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą dla Organizatora mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3.     Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Katarzyna Dąbrowska, ul. Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszczy. 

4.     Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu wybranemu przez siebie podwykonawcy. 

5.     Zobowiązanie Organizatora do przekazania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Wycieczce obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania „Poczty Polskiej” lub innych operatorów pocztowych i kurierskich. Wszelka korespondencja do Uczestnika będzie kierowana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w chwili rejestracji w Konkursie. W przypadku zmiany adresu Uczestnik obowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie pisemnie Organizatora na adres jego siedziby. Wszelka korespondencja kierowana do Uczestnika na jego dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną do czasu otrzymania przez Organizatora w/w pisemnego zawiadomienia o zmianie. 

6.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyznanie zaproszenia na Wycieczkę, anulowanie tego zaproszenia, nie dostarczenie zaproszenia, brak możliwości uczestnictwa lub niedopuszczenie do uczestnictwa w Wycieczce, lub jakiekolwiek inne niedogodności Uczestnika, jeżeli nie wynikało to z zawinionego działania Organizatora lub jego podwykonawców. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem naruszenia przepisów prawa przez Uczestnika lub osobę przez niego wskazaną, a także za skutki decyzji jakichkolwiek władz państwowych (w tym państw obcych), na przykład decyzji odmawiających wjazdu na terytorium danego kraju, czy decyzji w przedmiocie ekstradycji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki niepoinformowania, opóźnienia w poinformowaniu o szczegółach Wycieczki, (w tym organizacyjnych), nie dostarczenia zaproszenia i opóźnienia w dostarczeniu zaproszenia na Wycieczkę lub jakiejkolwiek innej korespondencji kierowanej do Uczestnika – spowodowane działaniem lub zaniechaniem operatorów pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych lub wadliwym działaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się na odległość, chyba że to wadliwe działanie zostało zawinione przez Organizatora. 

7.     W przypadku rezygnacji z udziału w Wycieczce, Uczestnikowi, któremu zostało przyznane zaproszenie do udziału w Wycieczce nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości udziału w Wycieczce w formie pieniężnej oraz roszczenie o jakikolwiek rzeczowy ekwiwalent wartości udziału w Wycieczce czy też roszczenie odszkodowawcze. 

8.     Uczestnikom, którym zostało przyznane zaproszenie do udziału w Wycieczce, nie przysługuje roszczenie o zamianę przyznanego zaproszenia do udziału w Wycieczce, na inne świadczenie, roszczenie o zmianę terminu Wycieczki, czy też jakichkolwiek innych warunków organizacyjnych Wycieczki. 

9.     Wszelkie konsekwencje podatkowe związane z Wycieczką, określają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa i są po stronie Uczestnika.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w dowolnym momencie, czy osoby wskazane do udziału w Wycieczce, zakwalifikowane do udziału w Wycieczce, spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w obowiązujących przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać odpowiednio od Uczestnika lub osoby wskazanej lub zakwalifikowanej do udziału w Wycieczce, złożenia określonych oświadczeń (w tym oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stosownie do bieżących potrzeb Organizatora lub podmiotów wykonujących odpowiednie działania w ramach realizacji Konkursu na podstawie umowy z Organizatorem i obowiązujących te podmioty wymogów prawa), podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym faktur zakupowych, pod rygorem wykluczenia z Konkursu i utraty wszelkich uprawnień dotychczas przyznanych w ramach uczestnictwa w Konkursie, włącznie z utratą przyznanego prawa do udziału w Wycieczce. 

11.  Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia któregokolwiek z żądań Organizatora, o których mowa w pkt 11, powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania temu Uczestnikowi zaproszenia do udziału w Wycieczce oraz powoduje wygaśnięcie po stronie tego Uczestnika ewentualnego prawa do zaproszenia do udziału w Wycieczce, jak również powoduje wygaśnięcie jakichkolwiek innych roszczeń takiego podmiotu w stosunku do Organizatora związanych z Konkursem. 

12.  Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik przyjmuje na siebie zobowiązanie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

13.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania zaproszenia na udział w Wycieczce jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku osób uczestniczących w Wycieczce w materiałach promocyjnych przygotowanych przez Organizatora. Powyższe dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dane przekazywane są do Organizatora przez danego Uczestnika. 

14.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak lub złe funkcjonowanie strony dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl)  jak również za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania transmisji danych z witryny do Uczestnika Konkursu jak również i w odwrotną stronę.

15.  Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 20. 

16.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

17.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu w tym treści niniejszego Regulaminu, również posiada prawo do jego odwołania w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny, za stosownym powiadomieniem umieszczonym na stronie Konkursu od daty wyznaczonej przez Organizatora lub przypadku nie podania daty, od dnia upublicznienia zmiany na stronie internetowej dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl)  

18.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany daty Wycieczki w sytuacji zaistnienia przyczyny od niego niezależnej, uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej odbycie Wycieczki w planowanym terminie, w tym w szczególności siły wyższej, przez którą należy rozumieć m. in. zdarzenie zewnętrzne, któremu nie da się zapobiec, w tym akty terroru, klęski żywiołowej, awarie samolotów itp. za stosownym powiadomieniem wystosowanym do każdego z Uczestników oraz osób zakwalifikowanych do udziału w Wycieczce drogą mailową bądź telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w Konkursie, niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzonej informacji o zaistnieniu w/w przeszkody. 

W przypadku przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie wycieczki w danym kierunku w dłuższym okresie czasu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kierunku wycieczki. 

19.   We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję rozstrzygającą podejmuje jednostronnie Organizator. 

20.  Niniejszy Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników na stronie dabrowent.pl zakładka KONKURS (dabrowyprawa.dabrowent.pl)  

21.   W sprawie Konkursu można się kontaktować z Organizatorem, wysyłając korespondencję na adres e-mail: adventure@dabrowent.pl. 

22.   W przypadku skierowania korespondencji na inny adres e-mail lub skierowania ewentualnej korespondencji pisemnej na adres inny niż adres siedziby Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi i uznania korespondencji za niedoręczoną, ze wszystkimi skutkami z powyższego wynikającymi, w tym uznaniem że doszło do uchybienia przez Uczestnika przewidzianym w Regulaminie terminom. 

23.   Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Konkursu Uczestnicy i Organizator oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Bydgoszczy. 

24.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 13 października 2022 r.